HR ACTIVITY

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล


วันที่ 12 มีนาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน และการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
HR