HR ACTIVITY

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ
HR