HR ACTIVITY

รางวัลการประเมินความโปร่งใส (UP-ITA)


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลการประเมินความโปร่งใส (UP-ITA) ให้กับ นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส
HR