HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล พรหมจักร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรธัช ไชยมงคล
HR