HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)


วันที่ 28 เมษายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ พงษ์วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
3. คุณวลุลี โพธิรังสิยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
โดยในการประชุมฯ ได้มีการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา, แนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการ, ผลการประเมินค่างาน และการกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น
HR