HR ACTIVITY

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


วันที่ 18 มิถุนายน 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีเปิด #โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้อง CE14206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการทดสอบวัดระดับ (Pre-test) เพื่อดำเนินการจัดหลักสูตรในระดับที่เหมาะสมต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
HR