HR ACTIVITY

มพ. เยี่ยมไข้


วันที่ 22 มิถุนายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้และผลไม้เยี่ยมไข้ ให้กำลังใจ รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทย์ศาสตร์
HR