HR ACTIVITY

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


?เริ่มแล้ว ...
#โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
สามารถลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2564 (ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนเข้ารับการตรวจฯ อย่างน้อย 2 วัน)
HR