HR ACTIVITY

โครงการเสวนาให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนาให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิชาการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา (ก.พ.ว.) เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ก.พ.ว. พบปะประชาคม ม.พะเยา" ดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
4. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
5. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร
7. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
9. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
10. ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
11. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอบถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม:
?? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
HR