HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์
HR