HR ACTIVITY

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและเป็นการป้องกันโรคภัยในระยะเริ่มต้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ยังได้มีการฉีดวัคซีน AstraZeneca (AZ) ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกด้วย
HR