HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 3/2564


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
3. คุณวลุลี โพธิรังสิยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
โดยในการประชุมฯ ได้มีการรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประชุม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินค่างาน การกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น และพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
??www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
?? งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
#การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
??????????
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
HR