HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 4 สิงหาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ (ติดภารกิจ)
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีพร กงซุย (ติดภารกิจ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤษฎิ์ กาญจนสุระกิจ (ติดภารกิจ)
??????????
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
HR