HR ACTIVITY

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์


วันที่ 16 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ
HR