HR ACTIVITY

การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569


วันที่ 19 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
HR