HR ACTIVITY

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์


วันที่ 24 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งมีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2564 และมีการทบทวนบทเรียนพร้อมสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายทบทวนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนการสอบวัดระดับ
HR