HR ACTIVITY

การจัดการประชุมหารือสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 -2569


วันที่ 31 สิงหาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมหารือสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 -2569 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในการให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการสรุปแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
HR