HR ACTIVITY

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมเอ็มทู วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา โดยมีนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ บรรยายชี้แจงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่านิยมร่วม และแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานสู่ความรำเร็จอย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพตามค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา

- งานธุรการ โทร (ภายใน) 1043
HR