HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ


วันที่ 8 กันยายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ (แสดงความยินดี)
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ (ติดภารกิจ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต แก้ววงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย แผ่นทอง (ติดภารกิจ)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ สันพา (ติดภารกิจ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร (ภายใน) 1041
HR