HR ACTIVITY

โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน "เกษียณสุข เกษมสันต์ ส่งใจให้กันตลอดไป" ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ คณะศิลปศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม:
??https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=24566
HR