HR ACTIVITY

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พระครูสุจิณธรรมสาร (ครูบาจิณณะ สุจิณโณ)


วันที่ 7 ตุลาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พระครูสุจิณธรรมสาร (ครูบาจิณณะ สุจิณโณ) วัดศรีจอมเรือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 4 รูป ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป
HR