HR ACTIVITY

ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของหอพักสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 8 ตุลาคม 2564
นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีมงานสวัสดิการ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของหอพักสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วย หอพักศรีตรัง อาคาร 3 - 5 และ หอพัก ม.น.นิเวศ 1 - 3
HR