HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ "ชำนาญการพิเศษ“
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564
2. นางโกลัญญา ตายะ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ "ชำนาญการพิเศษ“
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564
3. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ (คณะเกษตรศาสตร์ฯ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ "ชำนาญการ“
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
??www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
? งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
HR