HR ACTIVITY

จัดโครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
11. ดร.รัตนา ยาวิเลิง
12. นายสมทบ เหล็กสิงห์
ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าว มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมการนำเสนอเพื่อพิจารณารับทุนฯ จำนวน 76 เรื่อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
HR