HR ACTIVITY

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณะจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2564


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณะจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ กรรมการ
7. นายสมทบ เหล็กสิงห์ เลขานุการ
และนายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน เป็นผู้เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
HR