HR ACTIVITY

แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุธาสินี หินแก้ว (คณะทันตแพทยศาสตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ "ชำนาญการ“
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564
2. นางสาวสมาพร วรรณโวหาร (กองการเจ้าหน้าที่)
ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับ "ชำนาญการ“
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564
3. นางณิธิมา ผัดวงศ์ (กองการเจ้าหน้าที่)
ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับ "ชำนาญการ“
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564
HR