HR ACTIVITY

แสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 12 มกราคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ด้วงโต
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
HR