HR ACTIVITY

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อ #ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ ห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
HR