HR ACTIVITY

การจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อ #ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR