HR ACTIVITY

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
กองการเจ้าหน้าที่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ นายพลลบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Digital Literacy) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
HR