HR ACTIVITY

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2


วันที่ 3 มีนาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีเปิดและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าร่วม #โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ณ ห้อง ICT 1107 และห้อง ICT 1104 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ
พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยายภาษาอังกฤษ (English Speech) ในหัวข้อ "Inspiration" โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 4 คน ประกอบไปด้วย
1. นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม บุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวพรรณราย ภิบาลภักดี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
4. นายอาทิตย์ การดื่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อเป็นการเล่าถึงประสบการณ์การจากเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 และเป็นการถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 ต่อไป
HR