HR ACTIVITY

Big Cleaning Day กองการเจ้าหน้าที่


วันที่ 18 มีนาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ นำโดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ #โครงการBigCleaningDay กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์บริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานภายในสำนักงานด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ในการทำให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
We LOVE UP
U = Unity
P = Professional
HR