HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 23 มีนาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ มงคล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา วงศาลาภ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ พัดเกิด (ติดภารกิจสอน)
?? ขอบคุณภาพจาก กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
HR