HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ราย นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564
HR