HR ACTIVITY

เข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 7 เมษายน 2565
นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง #กองการเจ้าหน้าที่ได้ผลประเมินในระดับ A
?? ขอบคุณภาพจาก กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
HR