HR ACTIVITY

สภากาแฟสัญจร...ผู้บริหาร มพ. พบบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ และ กองบริหารงานวิจัย


วันที่ 29 มิถุนายน 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP ดำเนินการจัดกิจกรรม "#สภากาแฟสัญจร...ผู้บริหาร มพ. พบบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ และ กองบริหารงานวิจัย" ณ Happy Garden จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
2. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร
4. ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
5. นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน
6. ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
7. นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ โดยนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
HR