HR ACTIVITY

8 กรกฎาคม 2565 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิด #โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง รักษา และดูแลสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
HR