HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ราย นายรณชัย ทิพย์มณฑา
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง บุคลากร
ระดับ ชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
??www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
? งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
HR