HR ACTIVITY

25 - 27 กรกฎาคม 2565 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 2


กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อดังนี้
?? รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
บรรยายในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา
__________
?? ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม
บรรยายในหัวข้อ UP Family มพ.ครอบครัวอบอุ่น
__________
?? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
บรรยายในหัวข้อ มพ.กับการผลิตคนในอนาคต
__________
?? รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
บรรยายในหัวข้อ นโยบายและแผนมหาวิทยาลัยพะเยา
__________
?? รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร
บรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
__________
?? ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
บรรยายในหัวข้อ การพัฒนานิสิตยุค 2022
__________
?? นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน
บรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับพนักงานใหม่
__________
?? ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
บรรยายในหัวข้อ (One world One vision) - UPWECAN
__________
พร้อมกันนี้ ภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จนนำไปสู่การเกิดความสัมพันธ์อันดีซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน โดยทีมวิทยากร ได้แก่
1. นายณัฐวุฒิ สมยาโรน ตำแหน่ง อาจารย์
2. นายอุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม ตำแหน่ง อาจารย์
3. นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ ตำแหน่ง บุคลากร
?? คลิปบรรยากาศโครงการฯ https://www.youtube.com/watch?v=gJI6szxzPps
HR