HR ACTIVITY

4 สิงหาคม 2565 การเขียนประเมินค่างาน


วันที่ 4 สิงหาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการเสวนา ก.พ.ต. พบบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา “#การเขียนประเมินค่างาน” ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
โดย คณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
2. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
3. นางวลุลี โพธิรังสิยากร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
6. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
และ นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้ร่วมเสวนาฯ โดยมีหัวข้อในการเสวนา ดังนี้
• การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน
• การเขียนประเมินค่างานของตำแหน่ง เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวการเขียนประเมินค่างาน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ทราบถึงวิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งฯ เทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นที่สงสัยในการเขียนประเมินค่างาน เพื่อให้สามารถดำเนินการเขียนประเมินค่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
HR