HR ACTIVITY

10 สิงหาคม 2565 เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


วันที่ 10 สิงหาคม 2565
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อ #ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR