HR ACTIVITY

23 สิงหาคม 2565พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 23 สิงหาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย ??
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ คู่เทียม
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ขำจันทร์
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ (ติดภารกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น (ติดภารกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา ปรีดาลิขิต (ติดภารกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย (ติดภารกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
HR