HR ACTIVITY

8 - 9 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)


กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ณ ภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา" พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร
3. อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน บรรยายในหัวข้อ "การรักษาวินัย และดำเนินการกรณีละเมิดเจ้าหน้าที่ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต"
อีกทั้งได้มีการบรรยายกรณีศึกษา (Case Study) ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของหัวหน้างาน ประกอบไปด้วย
1. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ"
2. นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ "ด้านบุคคล"
3. นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง หัวข้อ "ด้านสารบรรณ"
4. นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ "ด้านสารสนเทศ"
5. นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง หัวข้อ "ด้านการเงิน"
นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย และกิจกรรม Workshop ดังนี้
1. การบรรยาย หัวข้อ "หัวหน้างาน" โดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หัวข้อ "หัวหน้างานในอุดมคติ" โดย
2.1 อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม
2.2 อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน
2.3 นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ
2.4 นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างาน เช่น ทักษะ การบริหารงาน และการบริหารคน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานปัจจุบันได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
??https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=27182
HR