HR ACTIVITY

9 - 10 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ


กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #โครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2565 ณ ภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา" พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร
3. อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน บรรยายในหัวข้อ "การรักษาวินัย และดำเนินการกรณีละเมิดเจ้าหน้าที่ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต"
อีกทั้งได้มีการบรรยายกรณีศึกษา (Case Study) ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของเลขานุการ ดังนี้
1. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ"
2. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการมหาวิทยาลัยพะเยา"
3. นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ "การใช้ Media หรือ Social ในการสื่อสาร"
นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย และกิจกรรม Workshop ดังนี้
1. การบรรยาย หัวข้อ "Smart Secretary" โดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และฐานฝึกปฏิบัติ โดย
ฐานที่ 1 "สนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ" โดย อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม
ฐานที่ 2 "สนทนาทางโทรศัพท์ภาษาไทย" โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน
ฐานที่ 3 "จัดโต๊ะอาหารแบบยุโรป" โดย นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ
ฐานที่ 4 "การเขียนบันทึกข้อความ" โดย นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการ ด้านทักษะการสื่อสาร สู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
??https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=27182
HR