HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ รวมสำราญ
HR