HR ACTIVITY

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรปฏิบัติงานบุคคล ครั้งที่ 2 Knowledge Management: KM


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรปฏิบัติงานบุคคล ครั้งที่ 2 Knowledge Management: KM ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินรายการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การลาศึกษาต่อ" พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ สู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน (คณะ/กอง/ศูนย์) จำนวนทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน
HR