HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ
6. นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน เป็นผู้ร่วมชี้แจง
7. นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
HR