HR ACTIVITY

ITA กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา


กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ITA) ซึ่งได้มีการสร้างการตระหนักรู้ ผ่านกิจกรรม โครงการ และการประชุมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ Slogan "งดให้ งดรับ... ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"
HR