HR ACTIVITY

คลินิกความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงาน


วันที่ 10 สิงหาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #คลินิกความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ #คู่มือปฏิบัติงาน ??เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) เป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประกอบไปด้วย
1. นางณิธิมา ผัดวงศ์ บุคลากร ชำนาญการ
2. นายจงรักไทย เปลวทอง บุคลากร ชำนาญการ
3. นายรณชัย ทิพย์มณฑา บุคลากร ชำนาญการ
4. นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
UP NEWS https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=29889
รายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมและพัฒนา 1042
HR