HR ACTIVITY

โครงการบริหารเงินดีมีสุข


วันที่ 21 สิงหาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัด #โครงการบริหารเงินดีมีสุข ณ ห้อง Active Learning อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญในการให้ความรู้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ในการจัดการบรรยายหัวข้อ "บริหารเงินดี Happy แน่นอน" โดย อาจารย์รัก (ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ในหัวข้อ:
?? การตรวจสุขภาพทางการเงิน
?? จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้
?? ลงทุนอย่างชาญฉลาด
?? หลักคิดพิชิตความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน
UP NEWS: https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=29969
รายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมและพัฒนา ??1042
HR